image 2024 02 12 162619506

תקנון 

מועדון לקוחות OliMed

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון לקוחות OliMed ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון.
 2. בהצטרפותך למועדון, הנך מקבל על עצמך, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

א. תנאי הצטרפות למועדון

 1. אתר האינטרנט OliMed.co.il (להלן “האתר” או “OliMed”) הקים מועדון לקוחות (להלן (“מועדון הלקוחות” או “המועדון”). 
 2. החברות במועדון הלקוחות מוצעת לגולשי האתר ללא עלות. בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית OliMed לגבות תשלום בעבור החברות במועדון, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה קדימה ותתוקשר לחברי המועדון לפחות 30 יום מראש בהודעת דוא”ל / SMS.
 3. אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו, רשאי להצטרף כחבר למועדון הלקוחות (להלן “חבר מועדון”). כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון). 
 4. OliMed רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לסיים ו/או לבטל את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתדרש לנמק את סירובה.
 5. לטובת הצטרפות למועדון, הנך יודע ומסכים בזאת למסור את הפרטים הבאים (להלן “פרטי ההצטרפות”): שם מלא, תאריך לידה, מספר טלפון סלולארי, כתובת דוא”ל תקפה. למען הסר ספק מובהר כי OliMed פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי OliMed באשר לאי קבלת פרסום.
 6. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, רישום החבר למועדון מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מOliMed- ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. יחד עם זאת יוכל לבקש הסרה מדיוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון אליו.
 7. כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר אצל OliMed לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של OliMed אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 8. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מ-OliMed, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
 9. החברות במועדון איננה מוגבלת בזמן.

ב. הטבות ו/או הנחות

 1. OliMed רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים באתר בהתאם לשיקול דעתה.
 2. אדם המצטרף למועדון יוגדר חבר מועדון יהא זכאי למימוש הטבות ו/או הנחות לחברי מועדון, לרבות:
 1. מתנת הצטרפות למועדון – Cashback  בשווי 25 ש”ח
 2. מתנת יום הולדת – Cashback בשווי 50 ש”ח 
 3. צבירת 5% מערך העסקה הנטו בכל רכישה
 4. הטבות ו/או הנחות נוספות, לפי שיקול דעת OliMed, כפי שיפורסמו מעת לעת באתר / בדוא”ל / בהודעות SMS.
 1. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
 2. הרישום הנמצא בידי OliMed יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות חבר המועדון לעניין ההטבות.
 3. תנאים נוספים לעניין הטבות מסוג Cashback:
 1. ניתנות לניצול גם לגבי מוצרים שבמבצע.
 2. ניתנות לניצול רק ברכישות שסכומן המצטבר נטו בסל הקניות (לאחר הנחות ומבצעים אחרים) הוא 299 ש”ח ויותר.
 3. תוקף הטבת Cashback והטבת הצטרפות הינו 3 חודשים ממועד תחילת הזכאות להטבה. הטבה מסוג אלה שלא נוצלה במהלך תקופה של 3 חודשים ממועד תחילת הזכאות, תבוטל.
 4. חרף האמור בסעיף 16(ד) לעיל, מתנת יום הולדת בדמות הטבת Cashback  תהיה תקפה בכל שנה למשך חודש קלנדרי אחד בלבד, הוא חודש יום ההולדת של חבר המועדון.
 5. בכל רכישה מעל 299 ש”ח תנוצל כל היתרה הצבורה בכרטיס המועדון של החבר
 6. לעניין כפל מבצעים – ניתן לעשות שימוש בהטבת Cashback ברכישת מוצרים בהנחה או מבצעים מובנים באתר (כגון מחיר מוזל ליחידה ברכישת מספר יחידות מאותו פריט). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא ניתן לנצל הטבת Cashback במקביל לשימוש בקופונים למיניהם (ניתן להשתמש באותה רכישה בקופון או לחלופין בהטבת Cashback).
 7. לא ניתן לנצל הטבת Cashback  באופן חלקי – כל שימוש בהטבת Cashback יהיה בסכומה המלא של ההטבה.

ד. תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת OliMed לבצעם, בתקנון ו/או בהטבות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ייעשו על ידי OliMed באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באתר האינטרנט ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 2. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי ש-OliMed  מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון.
 3. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ OliMed באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 4. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה. 
 5. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

ו. יישוב מחלוקות 

 1. חבר מועדון החש עצמו נפגע בכל עניין אחר הנובע מתקנון זה, רשאי לפנות בכתב להנהלת OliMed ו/או מי שמונה על ידה לשם כך ולהעלות את השגותיו. הפנייה תתבצע בדוא”ל לכתובת info@olimed.co.il או בהודעת WhatsApp  למספר 052-5297722.
 2. החלטת הנהלת OliMed /או מי שמונה על ידה לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 3. OliMed לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה או כוח עליון (force majeure).

ז. התחייבויות חבר המועדון

 1. חבר המועדון ימסור את פרטי ההצטרפות בעת הצטרפותו למועדון ויהא אחראי לעדכן בכתב את OliMed על כל שינוי בכתובת הדוא”ל או מספר הטלפון הסלולארי שלו. 

מובהר כי חבר מועדון שאין לגביו ברישומי OliMed את פרטי ההצטרפות העדכניים, תהיה זכאית OliMed, לפי ראות עיניה: לבטל את ההטבות העומדות לרשותו, או להשהותן עד להשלמת פרטי ההצטרפות.

 1. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

ח. תנאים כללים

 1. OliMed שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר. רישומי OliMed הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 2. OliMed רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצעים או לקבל הטבות והנחות לפי תנאי תקנון זה.
 3. OliMed תהא רשאית לסטות מתנאי תקנון זה לטובת הלקוח, לפנים משורת הדין, מבלי שסטייה כאמור תשמש או תיחשב כויתור מצד OliMed על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה.
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון. הצטרפות חבר למועדון משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה. 
 6. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של OliMed. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל OliMed לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד OliMed בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 7. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

עודכן לאחרונה: 11/02/2024